Opmaak van een uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel

Gegevens met betrekking tot de Vriendenaandeelhouder

Vul hieronder de gegevens van de Vriendenaandeelhouder in die in de uitgifteovereenkomst van het Vriendenaandeel zullen worden opgenomen. Als de Vriendenaandeelhouder gehuwd is en beide echtgenoten voor de fiscale voordelen in aanmerking willen komen, moet u twee verschillende overeenkomsten indienen.

Let op!

  1. hij een natuurlijke persoon is die een Vriendenaandeel buiten het kader van zijn handels- of beroepsactiviteiten onderschrijft;
  2. hij geen werknemer is van de emittent;
  3. hijzelf, noch zijn echtgenoot, echtgenote of wettelijk samenwonende partner benoemd zijn of optreden als bestuurder, zaakvoerder of een vergelijkbaar mandaat hebben bij de emittent;
  4. hijzelf, noch zijn echtgenoot, echtgenote of wettelijk samenwonende partner geheel of gedeeltelijk uit het vennootschapsvermogen van de emittent zijn getreden in de 24 maanden voorafgaand aan de volstorting van het Vriendenaandeel;
  5. hijzelf, noch zijn echtgenoot, echtgenote of wettelijk samenwonende partner rechtstreeks of onrechtstreeks houder zijn van:
    1. meer dan 10% van de aandelen of de stemrechten van de emittent;
    2. rechten of effecten waarvan de uitoefening, omwisseling of conversie de overschrijding van de drempel, vermeld in punt a), tot gevolg heeft.
Persoonsgegevens
Financiële gegevens

Adresgegevens
Contactgegevens